Konaní valné hromady

Dobrý den všem akcionářům SUPPORT ADVANCED,

V příloze zasílám pozvánku na valnou hromadu společnosti, která se bude konat 7.12.2021 od 16.00 hod
v zasedací místnosti společnosti FN Nano s.r.o. na adrese U Slovanky 1388/5, 18200 Praha 8 – Libeň za účasti notáře.

Hlavními body jednání valné hromady bude schválení účetní závěrky společnosti do 30.09.2021, rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku a změna stanov společnosti.

Změnu stanov společnosti si vyžádala obsáhlá novela Zákona o obchodních korporacích, která vešla v platnost dne 1.ledna 2021 a která do konce roku 2021 ukládá všem společnostem povinnost do konce tohoto roku provést změny v zakladatelských dokumentech tak, aby odpovídaly ustanovením novelizovaného zákona a aby tyto nové informace společnost zapsala do obchodního rejstříku.

Navržená změna stanov je tedy především formální úpravou, ve které se stanovy dávají do souladu s aktuálním zněním zákona.
Stanovy se budou schvalovat ve formě nového úplného znění stanov.

Návrh úplného nového znění stanov, stejně jako dokumenty k účetní závěrce společnosti, naleznete v přílohách.

Současně budou veškeré výše uvedené dokumenty fyzicky k nahlédnutí v sídle Společnosti ode dne 8.11.2021 v pracovních dnech od 9.00 do 15.00 hodin do dne konání valné hromady.

.
Vzhledem ke zhoršující se epidemiologické situaci a obavám z možných případných restriktivních opatření, ale hlavně s ohledem na organizační důvody a technické zajištění akce prosím všechny akcionáře, aby mi dali vědět, kdo předběžně plánuje se zasedání valné hromady zúčastnit.

.

Věřím, že se společně ve zdraví sejdeme a valná hromada zdárně proběhne.

.
Děkuji a přeji hlavně hodně zdraví a pohody .
.

Palo Magyar

.

Pozvánka na valnou hromadu :
Pozvánka na VH SUPPORT ADVANCED 2021

Návrh úplného nového znění stanov
SUPPORT ADVANCED_úplné_nové_zněníi_stanov_ 2021

Účetní závěrka do 30.09.2021
Příloha účetní závěrky Support Advanced 2021
Rozvaha_Support Advanced 2021
Výsledovka Support Advanced 2021